UD wire kanthal A1UD wire kanthal A1

Wire-UD KANTHAL A1 26G (0.4 mm)ลวดม้วน

100 บาท

ลวดบุหรี่ไฟฟ้า Wire-UD KANTHAL A1 26G ขนาด 0.4 mm. 1 ม้วนยาว 10 เมตร

ตะกร้าสินค้า
Scroll to Top